Privacyverklaring

30 januari 2021

Dit is de privacyverklaring van obs De Noordster in Bergen op Zoom, ingeschreven bij de KvK onder nummer 20136591 (als onderdeel van Stichting SOM), inzake de Noordster-TSOpro-website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en cookies.

Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de Noordster-TSOpro-website, wordt aan ouders* gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, te weten: voor- en achternaam, adres, postcode en plaats, mailadres, (mobiele) telefoonnummer, IBAN-nummer incl. tenaamstelling en eventueel hoe betaald wordt (via automatische incasso of factuur). Tevens wordt aan ouders gevraagd enkele persoonsgevens van hun kind(eren) te verstrekken: voor- en achternaam, groep, geboortedatum (optioneel) en geslacht (optinioneel). Tevens is het mogelijk dat ouders aanvullende informatie geven, te weten: noodnummers van familieleden (naam en telefoonnummer), en naam en nummer van huisarts en/of tandarts.

Ook aan de overblijfkrachten en vrijwilligers (teamleden) wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, te weten: voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, en IBAN-nummer incl. tenaamstelling (optioneel).

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt

De persoonsgegevens die ingevuld worden op de Noordster-TSOpro-website zijn eigendom van de Noordster-TSOpro-organisatie. De gegevens zijn nodig om het plannen, uitvoeren en administreren van de tso mogelijk te maken en contact te kunnen houden met de ouders en de teamleden. Er worden enkel gegevens verzameld waarvan de school/ tso-organisatie aangeeft dat deze voor het omschreven doel nodig zijn. De verzamelde gegevens worden ook alleen voor dit doel gebruikt.

Ouders die hun persoonsgegevens en die van hun kind(eren) niet via de Noordster-TSOpro-website wensen door te geven, betalen een hoger bedrag per overblijfmoment in verband met extra administratiekosten.

Persoonsgegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen

Ouders kunnen te allen tijde de eigen ouder- en kindgegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen (mits alle facturen zijn voldaan), door op de Noordster-TSOpro-website in te loggen op hun persoonlijke pagina. Ouders kunnen alleen het IBAN-nummer niet zelf veranderen of verwijderen, omdat dit nummer aan de automatische incassomachtiging van de betreffende school/tso-organisatie, is gekoppeld.
De teamleden kunnen hun eigen gegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen.

De tso-coördinator op school en/of de tso-organisatie en twee medewerkers van TSOpro kunnen de ouder- en kindgegevens inzien, aanvullen, veranderen, overzetten en verwijderen. TSOpro wijzigt, verwijdert, zet over of vult ouder- of kindgegevens alleen aan na schriftelijk verzoek van de ouder en/of de tso-coördinator, de directeur of de financieel administrateur van de school/tso-organisatie, en alleen indien de hiervoor genoemden deze wijziging niet zelf kunnen doorvoeren.

De overblijfkrachten kunnen alleen die kindgegevens inzien die nodig zijn voor het goed en veilig laten verlopen van de tso.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien het niet langer relevant is dat school/tso-organisatie bepaalde persoonsgegevens op de Noordster-TSOpro-website heeft staan, kunnen ouders bij de tso-coördinator van de school/tso-organisatie een verzoek indienen tot verwijdering van de betreffende persoonsgegevens. De gegevens worden dan binnen 3 maanden verwijderd. In het kader van de wettelijke administratieve bewaarplicht blijven facturatiegegevens 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens op een TSOpro-school-website te beschermen. Zo is de verbinding beveiligd met het SSL (secure socket layer) encryptie-protocol, en zijn alle gegevens afgeschermd met een door de ouder, tso-coördinator, directeur of financieel medewerker van de school/tso-organisatie, de overblijfkracht en de TSOpro medewerker zelf opgegeven wachtwoord. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van inloggegevens.

Persoonsgegevens worden door De Noordster en TSOpro niet aan derden verstrekt, behalve als zij hier wettelijk toe worden verplicht.

De Noordster heeft met TSOpro een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies

De Noordster-TSOpro-website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen.

De functionele cookies dienen voor het onthouden van inloggegevens en het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server.

Er wordt gebruikgemaakt van tracking cookies om bezoekersstatistieken vast te leggen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele wijze te herleiden tot uw persoon. Deze statistieken worden enkel gebruikt om de werking van tsopro.nl verder te verbeteren.

Vragen en klachten

Heeft u vragen over hoe met uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) wordt omgaan, neem dan contact op met
Nancy Spaapen, directeur De Noordster, noordster@stichtingsom.com
Danique van Geel, coördinator TSO, denoordster@tsopro.nl

Klachtenprocedure

Klachten rond de dagelijkse gang van zaken

Daar waar ouders een klacht hebben met betrekking tot het overblijven dienen zij contact op te nemen met de overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator neemt dan, in overleg met de directie, een van de volgende stappen:

  • De klacht wordt aangehoord en daar waar mogelijk zal de coördinator deze proberen op te lossen.
  • De klacht wordt aangehoord, maar daar waar het gaat om het niet goed functioneren van een overblijfouders of problemen met kinderen zal de coördinator, in overleg met de directie en de overblijfouder, een nieuwe afspraak met de betreffende ouder maken zodat de overblijfcoördinator de gelegenheid heeft eerst het een en ander uit te zoeken. Tijdens de volgende afspraak wordt aangegeven wat verder met het gemelde probleem is gedaan.

Klachten die betrekking hebben op het functioneren van overblijfouders

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de overblijfcoördinatoren. Zij zijn de leidinggevenden van de overblijfouders. Na het aanhoren van uw klacht zal een vervolgafspraak worden gemaakt met u om het probleem (in aanwezigheid van de overblijfouder en de directeur) verder te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

De overblijfcoördinator

Hiervoor is de directie van de school het aanspreekpunt. De directie is de leidinggevende van de overblijfcoördinatoren. Na het aanhoren van uw klacht zal een vervolgafspraak worden gemaakt met u om het probleem in aanwezigheid van de overblijfcoördinator verder te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

Klachten die betrekking hebben op het gedrag van een kind

  • Kinderen die zich niet aan de regels houden, worden zo nodig door de overblijfcoördinator hierop aangesproken. Het kind krijgt dan een strafpunt.
  • Is er geen verbetering in het gedrag te bemerken, dan neemt de overblijfcoördinator, in overleg met de directie, contact op met de ouders.
  • Indien het ongewenste gedrag zich blijft voordoen, neemt de overblijfcoördinator contact op met de commissie TSO (de commissie wordt gevormd door de directeur en de twee overblijfcoördinatoren). Bij drie strafpunten kan het kind tijdelijk worden geschorst.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als er geschillen zijn, waar de partijen niet tot overeenstemming komen, wordt verwezen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Noordster
Adres: Groenplaats 32, Bergen op Zoom
E-mail: noordster@stichtingsom.com
Telefoon: 0164-256801

* Daar waar in deze tekst ‘ouder(s)’ staat, wordt ouder of wettelijke vertegenwoordiger bedoeld.